Bijdragen en kosten

Schoolboeken zijn gratis. Leerlingen bestellen de schoolboeken zelf  bij de firma Iddink. Vóór de zomervakantie krijgen alle leerlingen een folder van Iddink. Deze folder geeft informatie over hoe het boekenpakket via internet bestelt moet worden. Als je geen internet thuis hebt, kan je op school gebruik maken van internet. Het boekenpakket wordt tijdens de zomervakantie door Iddink thuisbezorgd.

Bijzondere leermiddelen

Leerlingen zorgen zelf voor woordenboeken, atlassen, sportkleding, schriften, schrijfmateriaal, rekenmachines, gereedschap, agenda en dergelijke. Bij bepaalde vakken is extra lesmateriaal, zoals woordenboeken of gereedschap, onmisbaar om de opleiding met succes te volgen. Die zijn voor eigen rekening.

Je krijgt over de aanvullende leermiddelen meer informatie bij het laatste rapport voor de zomervakantie. Nieuwe leerlingen ontvangen die informatie op de kennismakingsdag voor de zomervakantie. Sommige aanvullende leermiddelen zijn kostbaar; een grafische rekenmachine bijvoorbeeld kost ongeveer 125 euro.
Het Staring College werkt met het principe Bring Your Own  Device (BYOD): leerlingen nemen hun eigen laptop of tablet mee naar school. Meer informatie over BYOD vindt u hier.

Via de leverancier van software kunt u bepaalde middelen met korting aanschaffen. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Digitaal onderwijs, bij BYOD.

Leerlingen van de afdeling voertuigentechniek gebruiken in leerjaar 3 een gereedschapskist en beroepskleding. Het Staring College biedt de mogelijkheid om deze artikelen via de school aan te schaffen. Bij aanschaf via de school betalen ouders slechts 100 euro. De gereedschapskist en persoonlijke beschermingsmiddelen kosten ongeveer 350 euro maar de school subsidieert een deel en ook het bedrijfsleven draagt via sponsoring een bedrag bij. De kist wordt na twee jaar eigendom van de leerling.

De leerlingen van de afdeling horeca, toerisme, recreatie en voeding gebruiken beroepskleding die ook via de school kan worden aangeschaft. Bij het begin van het schooljaar ontvang je hierover meer informatie.

Het schoolfonds en de vrijwillige bijdrage

De oudergeleding van de medezeggenschapsraad verzorgt het schoolfonds. Uit het schoolfonds worden allerlei onderwijsondersteunende zaken betaald. Deelname aan het schoolfonds is wettelijk niet verplicht maar wordt bijzonder op prijs gesteld.

Buitenlesactiviteiten

Ook de kosten voor buitenlesactiviteiten vallen volgens de wet onder vrijwillige bijdragen. Inning gebeurt na ondertekening via WIS Collect.
Volgens de nieuwe wet 'Vrijwillige ouderbijdrage' die vanaf 1 augustus 2021 van kracht is, is de bijdrage in de kosten van buitenlesactiviteiten vrijwillig. Dit betekent dat alle leerlingen de mogelijkheid moeten hebben om aan activiteiten deel te nemen die door school worden georganiseerd voor het desbetreffende leerjaar. Het niet betalen van deze bijdrage door ouders/verzorgers, mag niet leiden tot het uitsluiten van leerlingen in deelname aan deze activiteiten.

In de hogere leerjaren worden werkweken georganiseerd. De kosten hiervan vallen ook onder de wettelijke regeling vrijwillige ouderbijdrage. 

Tot slot worden er activiteiten georganiseerd waar leerlingen zich op eigen initiatief voor kunnen inschrijven. De kosten hiervoor vallen buiten de vrijwillige ouderbijdrage.

Verlies, schade of vernieling

Schoolboeken worden hergebruikt en daarom moet er netjes mee worden omgegaan. Eventuele schade aan leermiddelen wordt bij de gebruiker in rekening gebracht.

Bij verlies, beschadiging of vernieling moet de leerling een nieuwe pas kopen tegen contante betaling van € 8. De huur van de kluisjes wordt verrekend via het schoolfonds.

Problemen met de betaling

Soms willen ouders hun zoon of dochter wel laten deelnemen aan een buitenlesactiviteit, maar zijn de kosten een te zware last. Daar zijn een aantal oplossingen voor:

  • In sommige gevallen kunnen ouders een beroep doen op het declaratiefonds of studiefonds van de gemeente. De gemeente waar uw woonplaats toe behoort, kan hierover nadere inlichtingen geven. Zie ook www.leergeld.nl.
  • Op de website van de overheid staat informatie over studiekosten en de financiering hiervan: www.duo.nl.
  • Het Staring College heeft een reductie- en kwijtscheldingsregeling waarop ouders aanspraak kunnen maken wanneer zij hun zoon of dochter willen laten deelnemen aan een activiteit waarvoor een vrijwillige ouderbijdrage wordt gevraagd.

Als het nodig is, kunnen ouders en leerlingen zonder schroom contact opnemen met de afdelingsleider en zoeken we in overleg naar een oplossing. 

De Vullerfonds

Het De Vullerfonds kan in speciale situaties personen, ook leerlingen uit het voortgezet onderwijs in onze regio, tegemoet komen in hun studiekosten. Bovendien reikt het fonds jaarlijks enkele prijzen uit aan personen die een uitzonderlijke studieprestatie hebben geleverd. Meer informatie treft u aan op www.devullerfonds.nl.

Social Media

website is gerealiseerd door Heutink ICT