Archief | Nieuws

Coronavirus | Update 5 oktober

In deze tijd, waarin coronabesmettingen weer oplopen, zijn we bezorgd over de veiligheid van onze leerlingen en medewerkers.


Mondkapjes
Het Ministerie van OC&W adviseert dringend om op scholen mondkapjes te dragen. Dit advies is tot stand gekomen  na overleg tussen OC&W, VO-raad, vakbonden en LAKS.
Vrijdag 2 oktober jl. hebben de schoolleiding en de Corona-regiegroep aan de MR voorgesteld om mondkapjes binnen de school verplicht te stellen. De MR heeft hiermee unaniem ingestemd.
De volgende afspraken zijn daarom van kracht:
- In alle loopruimtes en pauzeruimtes dragen zowel leerlingen als medewerkers een mondkapje.
- Bij de vakken beeldende vorming en techniek dragen de leerlingen ook tijdens de les een mondkapje.
- Bij de beroepsgerichte vakken, practica van biologie, scheikunde en natuurkunde en het praktisch werken bij verzorging, kan de docent de leerlingen vragen een mondkapje op te doen.
- Het vak lichamelijke opvoeding (gym) blijft zijn eigen landelijke richtlijnen volgen.
- Binnen de werkruimtes van docenten, medewerkers bedrijfsvoering en conciërges hoeft het mondkapje niet mits de anderhalve meter afstand goed gehandhaafd kan worden.
- Het dragen van mondkapjes gaat in op 5 oktober 22020.

Het staat iedereen vrij om ook op andere plekken mondkapjes te dragen. Het landelijke advies is dat leerlingen niet in alle lessen een mondkapje hoeven te dragen omdat ze dan stil zitten met een beperkt aantal leerlingen in de nabijheid. Het is besmettingsrisico is daarom lager.
Het dragen van mondkapjes is een extra maatregel bovenop de bestaande maatregelen. Anderhalve meter afstand tussen medewerkers en leerlingen blijft onverminderd van kracht.

Gebruiksaanwijzing mondkapjes
Iedereen zorgt zelf voor mondkapjes. Deze mogen niet aanstootgevend zijn. Een juist gebruik van mondkapjes is belangrijk. Informatie hierover is te vinden op de site van de rijksoverheid of via  dit instructiefilmpje.
Het advies is om meerdere mondkapjes per dag mee te nemen. Uit het oogpunt van duurzaamheid kunnen wasbare mondkapjes worden gedragen.

Ventilatie
De overheid heeft de scholen gevraagd vóór 1 oktober jl. een onderzoek uit te voeren naar de ventilatie op school. Ook het Staring College heeft dit onderzoek laten uitvoeren. Voor wie geïnteresseerd is, staat op het intranet een uitgebreidere samenvatting. De beknopte conclusies zijn dat de locatie Lochem met de genomen maatregelen (roosters open, luchten tussen de lessen door in combinatie met mechanische ventilatie) voldoet aan de richtlijnen. De locaties Herenlaan en Beukenlaan eveneens in de ruimtes met mechanische ventilatie. In de ruimtes waar de ventilatie alleen door middel van natuurlijke ventilatie kan plaatsvinden is het streven om permanente monitoring van de CO2 als indicator voor voldoende ventilatie aan te brengen.

Beperking bezoek externen binnen school
Een externe (dit geldt ook voor ouders) kan de school alleen binnengaan na triage en registratie. Begin vorige week zijn na de persconferentie de volgende afspraken gemaakt:
- Ouderavonden online.
- Oudergesprekken online, tenzij noodzakelijk vanuit zorgsituaties.
- Gastdocenten en gastlessen tijdens de activiteitenweek zijn afgezegd.
- Sollicitatiegesprekken en intakegesprekken voor ouders en kind die nieuw naar het Staring College komen, mogen fysiek in de school.
- Over onze voorlichtingsdagen en Open dag volgt nadere informatie.

 Media
  • GettyImages-713782123-1 coronavirus
website is gerealiseerd door CollegeWapps