Overleg

Overleg

De ouderraad vergadert 6 tot 8 keer per jaar wisselend op de locaties in Borculo en Lochem. De bijeenkomsten vinden plaats op school en zijn openbaar. Een vertegenwoordiger van de schoolleiding is bij de vergaderingen aanwezig. Wilt u een vergadering van de ouderraad bijwonen? U bent van harte welkom. U hoeft zich niet op te geven.

Van de vergaderingen worden notulen gemaakt die voor iedereen zijn in te zien. De meest recente verslagen vindt u onderaan deze pagina. Oudere verslagen kunnen op verzoek worden toegezonden.

Jaarplan

Elk schooljaar maakt de Ouderraad een jaarplan. Dit plan wordt elk schooljaar bijgewerkt met o.a. de speerpunten waar de OR zich in dat jaar op wil richten.

Thema avond

Thema-avond

Elk jaar organiseert de ouderraad een algemene ouderavond. Tijdens deze avond komt meestal een actueel pedagogisch thema aan de orde.

Leden ouderraad

De ouderraad 

mevrouw Leonie van Drie (secretaris) ouderraad@staring.nl
de heer Robert Steg (voorzitter)
de heer Bastiaan Hopster
mevrouw Hannie Lensink

De ouderraad is altijd op zoek naar enthousiaste leden! Bij interesse kunt u contact opnemen met de secretaris.
Op de foto de ouderraad schooljaar 2019-2020. Per 1 juli is de samenstelling gewijzigd. Een nieuwe foto volgt snel!

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit ouders van leerlingen van het Staring College. De ouderraad is een meedenkende raad van enthousiaste ouders die in gesprek met de school gemeenschappelijk belangen behartigt. De ouderraad stelt zichzelf de volgende doelen:

  • Stimuleren van het contact tussen ouders en school. Onder andere door het jaarlijks organiseren van een thema-avond over een actueel onderwerp.
  • Toezien op de besteding van de gelden die via de vrijwillge ouderbijdrage worden geind en het toewijzen van een financiele bijdrage aan projecten.
  • Het adviseren van de schoolleiding met betrekking tot het schoolplan, kwaliteitsbeleid, tevredenheidsonderzoeken enzovoorts.
  • Een luisterend oor te hebben voor ouders over al wat leeft op het Staring College. Dit kunnen zowel positieve als minder positieve zaken betreffen.

Social Media

website is gerealiseerd door Heutink ICT