Het bestuur

Stichting Staring College is opgericht op 1 januari 2010. Het doel van de stichting is het in stand houden van een openbare school voor voortgezet onderwijs in de regio. Het bestuur van de stichting is in handen van een bestuurder die tevens lid en voorzitter is van de directie. De bestuurder vormt het bevoegd gezag van de school. Toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting wordt uitgeoefend door een raad van toezicht.

Bestuurlijke fusie Staring College en Assink Lyceum

Samen met het Assink Lyceum onderzoekt het Staring College de mogelijkheden voor een bestuurlijke fusie. Ondanks dalende leerlingaantallen willen beide scholen verzekerd zijn van financieel gezond en toekomstbestendig onderwijs in onze regio.
In april 2021 gaven de Raden van Toezicht van beide scholen de opdracht om de mogelijkheden van een fusie te onderzoeken. Lees hier het persbericht.
Eind juni 2021 hebben de medezeggenschapsraden van de scholen een positief advies gegeven over de intentieverklaring. De Raden van Toezicht hebben dit op 6 juli 2021 bekrachtigd. Lees hier het persbericht.
Door middel van een online ouderraadpleging vragen we onze ouders/verzorgers hoe zij over de voorgenomen bestuurlijke fusie denken. Deze raadpleging staat open van 5 t/m 25 oktober 2021. 

In de 'roadmap' zijn schematisch het tijdpad van de dvierse processen weergegeven.
Voor ouders en leerlingen staan vragen & antwoorden over de bestuurlijke fusie hier.
Voor medewerkers staan vragen & antwoorden over de bestuurlijke fusie hier

Het bestuur en de directie

De directie

De directie bestaat uit de bestuurder en de directeur.

mevrouw C.E. Krist-Spit (bestuurder) | 0573 297252 w | 06 25021508 p
mevrouw G.J. Stam (directeur) | 0573 297255 w | 06 29031406 p


Raad van toezicht

De raad van toezicht

de heer prof. dr. C. Aydin (voorzitter)
de heer drs. M.A.W.M. Fortuin (vicevoorzitter)
mevrouw drs. W. Dijkman
de heer A.W. Schepers
 mevrouw mr. L.L.Vis

Managementstructuur

Onze primaire taak is het geven van onderwijs. Daarom is een scheiding aangebracht tussen onderwijs en bedrijfsvoering. Met deze scheiding geven we het betrokken management de gelegenheid om hun aandacht te richten op het onderwijs.


Social Media

website is gerealiseerd door Heutink ICT