Het bestuur

Met ingang van 1 januari 2010 is de Stichting Staring College opgericht. Het doel van de stichting is het in stand houden van een openbare school voor voortgezet onderwijs in de regio. Het bestuur van de stichting is in handen van een bestuurder die tevens lid en voorzitter is van de directie. De bestuurder vormt het bevoegd gezag van de school. Toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting wordt uitgeoefend door een raad van toezicht.

Het bestuur en de directie

De directie

De directie bestaat uit de bestuurder en de directeur onderwijs.

mevrouw C.E. Krist-Spit (bestuurder) | 0573 297252 w | 06 25021508 p
vacature (directeur onderwijs)

Raad van toezicht

De raad van toezicht

 mevrouw mr. L.L. Vis(voorzitter)
de heer drs. M.A.W.M. Fortuin (vicevoorzitter)
de heer prof. dr. C. Aydin
mevrouw drs. W. Dijkman
de heer A.W. Schepers

Managementstructuur

Onze primaire taak is het geven van onderwijs. Daarom is een scheiding aangebracht tussen onderwijs en bedrijfsvoering. Met deze scheiding geven we het betrokken management de gelegenheid om hun aandacht te richten op het onderwijs.


website is gerealiseerd door CollegeWapps