logo-staring
Veiligheid

We vinden dat iedereen zich op school veilig en prettig moet kunnen voelen. Want als je je op school veilig voelt, kun je ook beter leren en werken. In een veilige school:

  • vertrouw je elkaar;
  • respecteer je elkaar;
  • stimuleer je elkaar;
  • is er ruimte voor zelfontplooiing;
  • tast je de vrijheid van een ander niet aan en
  • werk je samen.

Wij besteden daarom veel aandacht aan de manier waarop wij met elkaar omgaan. Sommige gedragingen vinden wij zo belangrijk, dat wij daar speciaal beleid of begeleiding op hebben ontwikkeld.

Een veilige school betekent een school waar pestgedrag niet wordt toegestaan. We hebben regels en afspraken over wat we doen als er signalen zijn dat er wordt gepest. Maar evenzo belangrijk is de aandacht voor en het afspraken maken over hoe je in de klas met elkaar omgaat. In de mentorlessen in de onderbouw is dat een vast onderdeel van het programma. De zorgcoördinator is aanspreekpunt rond het thema pesten. De schoolzorgcoördinator heeft ook de rol van ‘anti-pestcoördinator’.

Binnen het Staring College is de schoolzorgcoördinator de aandachtsfunctionaris meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld.

Omgaan met privacy gevoelige informatie

Wij gaan overeenkomstig de wettelijke verplichtingen voor het verwerken van leerlinggegevens zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van leerlingen. Gegevens over de schoolloopbaan van leerlingen gebruiken we en wisselen we uit met vervolgonderwijs en de toeleverende basisscholen met als doel de aansluiting en ons onderwijsaanbod te optimaliseren, en de kwaliteit van ons onderwijs te toetsen en te borgen. Derden geven wij alleen toestemming voor het gebruiken van gegevens van leerlingen wanneer wij dit nodig achten voor het onderwijs of begeleiding aan de leerling. Met derden maken wij voorafgaand afspraken over het waarborgen van de privacy van onze leerlingen.

 Disclaimer | Sitemap | | Contact | GroupWise

Volg ons ook!